Mælcolm II Scotta Cyning

Fram Wikipǣdian
Jump to navigation Jump to search
Mælcolm II Scotta Cyning

Mælcolm II (on Ealdscyttisce Máel Coluim mac Cináeda) (c. 980 - 1034) ƿæs Scotta Cyning of 1005 oþþæt his deaðe.

Mælcolm cyning feohtede ƿiþ Norþmenn siþþan his ǣrrest dæge sƿā cyning. In 1016 oþþe 1018 feohtede he ƿiþ Norþhymbrum æt Carrum be Tuidi ēa. Sume secgaþ þe hēr geƿunnede hē Loðene, gif þæt land næs beforan under þǣre Scottena cyningum.

In 1031 fōr Cnut Cyning on Scotland and Mælcolm Scotta cyning him tōbeah, and tƿegen oðre cyningas ēac.