Jump to content

Sūþtun on Defnum

Fram Wikipǣdian

Sūþtun (Niwenglisc: Plymouth, Cornisc: Aberplymm) is Defena mǣst burg. Sēo ceaster standeþ æt þǣm Tamermūþan, ofer hƿylcum is Cornƿeall. His stǣrlica hert is ymbe Sūþtun Hǣfen (Sutton Harbour)

Sē Hōh, sē is ƿestƿeard betƿuh Sūþtun Hǣfen and Defenport, hæfþ þā Cynelice Festnunge. Defenport is ān eard þæs Cynelican Scipheres.