Jump to content

Nepal Cyning

Fram Wikipǣdian
Gyanendra Cyning

Se Nepal Cyning ricsode on Nepale þæm rīce siððan þæs landes ānhād in 1768 oð þære onwendunge in þæm rīce in 2008 þan wæs Gyanendra Cyning aweopen. In þissa hele ylde wæs se cyning þæs Shah Cynecynn, se wæs be Prithvi Narayan Shah Gurkha cyning gestaþoled.

Þāra cyninge binama in þæm Nepaliscan gereorde is Mahārājādhirāja.

Se cynedōm ofer eallum Nepal wæs arǣred in 1768 þan Prithvi Narayan Shah fang to rīce ofer eallum Nepale. He wæs awearpen on 28 Þrimilchmōnaþ 2008 be þæm Nepaliscan Grundgesetneswritendan Gemōte.[1] Æt þæm ilcan tīd awearp he Nepales stōwlican bregorīcu in Mustange, Bajhange, Salyane, and Jajarkote.[2]

Nepal Cyningas[adiht | adiht fruman]

Nama Nepalisce Līf Rīce Glēsing Gelicnes
Prithvi Narayan Shah वडामहाराजधिराज पृथ्वीनारायण शाह 1723 to 1775 25 Hāligmōnaþ 1768 11 þæs Æfterran Gēol 1775 Nara Bhupal Shah sunu
Prithvi Narayan Shah Nepal Cyning
Prithvi Narayan Shah Nepal Cyning
Pratap Singh Shah प्रतापसिंह शाह 1751 to 1777 11 Þæs Æfterran Gēola 1775 17 Blōtmōnaþ 1777 Prithvi Narayan Shah sunu
Pratap Singh Shah Nepal Cyning
Pratap Singh Shah Nepal Cyning
Rana Bahadur Shah रण बहादुर शाह 1775 to 1806 17 Blōtmōnaþ 1777 8 Hrēþmōnaþ 1799 (forscrāh)
Pratap Singh Shah sunu
Rana Bahadur Shah
Rana Bahadur Shah
Girvan Yuddha Bikram Shah गीर्वाणयुद्ध विक्रम शाह 1797 to 1816 8 Hrēþmōnaþ 1799 20 Blōtmōnaþ 1816 Rana Bahadur Shah sunu
Girvan Yuddha Bikram Shah
Girvan Yuddha Bikram Shah
Rajendra Bikram Shah राजेन्द्र विक्रम शाह 1813 to 1881 20 Blōtmōnaþ 1816 12 Þrimilcemōnaþ 1847
(forscrāh)
Girvan Yuddha Bikram Shah sunu
Rajendra Bikram Shah Nepal Cyning
Rajendra Bikram Shah Nepal Cyning
Surendra Bikram Shah सुरेन्द्र बिक्रम शाह 20 Winterfylleþ 1829 15 Þrimilcemōnaþ 1881 12 Þrimilcemōnaþ 1847 Rajendra Bikram Shah sunu
Surendra Bikram Shah Nepal Cyning
Surendra Bikram Shah Nepal Cyning
Prithvi Bir Bikram Shah पृथ्वी बीर विक्रम शाह 18 Wēodmōnaþ 1875 11 Gēolmōnaþ 1911 17 Þrimilcemōnaþ 1881 - 11 Gēolmōnaþ 1911 Surendra Bikram Shah sunsunnu
Prithvi Bir Bikram Shah Nepal Cyning
Prithvi Bir Bikram Shah Nepal Cyning
Tribhuvan Bir Bikram Shah त्रिभुवन वीर विक्रम शाह 30 Seremōnaþ 1906 13 Hrēþmōnaþ 1955 11 Gēolmōnaþ 1911 - 7 Blōtmōnaþ 1950
(fōr on wræcce)
Prithvi Bir Bikram Shah sunu
Tribhuvan Bir Bikram Shah
Tribhuvan Bir Bikram Shah
Gyanendra Bir Bikram Shah ज्ञानेन्द्र शाह 7 Mǣdmōnaþ 1947 - 7 Blōtmōnaþ 1950 - 7 Þæs Æfterran Gēola 1951
(forscrāh)
Tribhuvan Bir Bikram Shah sunsunnu
Gyanendra Bir Bikram Shah Nepal Cyning
Gyanendra Bir Bikram Shah Nepal Cyning
Tribhuvan Bir Bikram Shah
(edstaþoled)
त्रिभुवन वीर विक्रम शाह 30 Seremōnaþ 1906 13 Hrēþmōnaþ 1955 7 Þæs Æfterran Gēola 1951 - 13 Hrēþmōnaþ 1955 Prithvi Bir Bikram Shah sunu
Tribhuvan Bir Bikram Shah
Tribhuvan Bir Bikram Shah
Mahendra Bir Bikram Shah महेन्द्र वीर विक्रम शाह 11 Seremōnaþ 1920 31 Þæs Æfterran Geōl 1972 14 Hrēþmōnaþ 1955 - 31 Þæs Æfterran Gēola 1972 Tribhuvan Bir Bikram Shah sunu
Mahendra Bir Bikram Shah Nepal Cyning
Mahendra Bir Bikram Shah Nepal Cyning
Birendra Bir Bikram Shah वीरेन्द्र वीर विक्रम शाह 12 Gēolmōnaþ 1945 1 Seremōnaþ 2001 31 Se Æfterra Gēola 1972 - 1 Sēremōnaþ 2001
(geslean)
Mahendra Bir Bikram Shah sunu
Birendra Bir Bikram Shah Nepal Cyning
Birendra Bir Bikram Shah Nepal Cyning
Dipendra Bir Bikram Shah दीपेन्द्र वीर विक्रम शाह 27 Seremōnaþ 1971 4 Seremōnaþ 2001 1 Sēremōnaþ 2001 - 4 Sēremōnaþ 2001
(selfcwal)
Birendra Bir Bikram Shah sunu
Dipendra Bir Bikram Shah Nepal Æþeling
Dipendra Bir Bikram Shah Nepal Æþeling
Gyanendra Bir Bikram Shah
(oþer cynedom)
ज्ञानेन्द्र शाह 7 Mǣdmōnaþ 1947 þone God nerie 4 Sēremōnaþ 2001 - 28 Þrimilcemōnaþ 2008
(awearpon)
Mahendra Bir Bikram Shah sunu
Gyanendra Bir Bikram Shah Nepal Cyning
Gyanendra Bir Bikram Shah Nepal Cyning
Se Nepalisca Cynelica tæcn
Nepales Cynelica Wrixel

Frūman[adiht | adiht fruman]