Fuþorc

Fram Wikipǣdian
Gān tō: þurhfōr, sēcan
Winstre healf þæs fōran blæde þǣre Frankes Cyste.

Se Englisca-Seaxisca (ēac, Englisc-Fresisc) Fuþorc is rūnisc stæfrǣw, geīeht of þǣm Ieldran Futharke of 24 tō betwēonan 26 and 33 bōcstafum. Hē wæs gewēne genotod of þǣre 5tan ielde forþ, bewrāt Englisc and Eald Fresisc.

Þā rūna[adihtan | ādihtan fruman]

Nōt: Þis gewrit hæfþ syndrige bōcstafas.

Þæt Englisce rūnlēoþ (Cotton Otho B.x.165) hæfþ þā folgendan rūna, gegifen mid hira Unicodes græftum, hira namum, hira stæflǣcungum, and hira hwæthwegu geþōhtum sōnlicum weorðum in IPA nōtunge, gif hīe ungelīce sind þonne þā stæflǣcunga:

 1. Rune-Feoh.png feoh f [f], [v]
 2. Rune-Ur.png ūr u
 3. Rune-Thorn.png þorn þ, ð [θ], [ð]
 4. Rune-Os.png ōs "mūþ" o
 5. Rune-Rad.png rād r
 6. Rune-Cen.png cēn "fæcele" c [k]
 7. Rune-Gyfu.png gifu ȝ [g], [j]
 8. Rune-Wynn.png wynn w, ƿ [w]
 9. Rune-Hægl.png hægl h
 10. Rune-Nyd.png nīed n
 11. Rune-Is.png īs i
 12. Rune-Ger.png gēar "gēar, hærfest" j
 13. Rune-Eoh.png ēoh "īw" eo
 14. Rune-Peorð.png peorþ p
 15. Rune-Eolh.png eolh "eolhsecg" x
 16. Rune-Sigel.png sigel "sunne" s [s], [z]
 17. Rune-Tir.png tīr "Mars" t
 18. Rune-Beorc.png beorc "birch" b
 19. Rune-Eh.png eoh "gūþhors" e
 20. Rune-Mann.png mann m
 21. Rune-Lagu.png lagu "se lagu" l
 22. Rune-Ing.png ing "Ing (hǣle)" ŋ
 23. Rune-Eðel.png eðel "hāmland" œ
 24. Rune-Dæg.png dæg d
 25. Rune-Ac.png āc a
 26. Rune-Æsc.png æsc "æsctrēow" æ
 27. Rune-Yr.png ȳr y
 28. Rune-Ior.png ior "ǣl" ia, io
 29. Rune-Ear.png ēar "grund, eorþe" ea

Æfter þǣm ieldran Futharke, sind þā rūna gesett on fēower rǣwum, mid īecendlicum rūnum:

feoh ūr þorn ōs rād cēn gifu wynn
f u þ o r c g w
hægl nīed īs gēar īh peorþ eolh sigel
h n i j eo p x s
tīw beorc eoh mann lagu ing ēðel dæg
t b e m l ng œ/ē d
ác æsc ýr éar ior calc cealc gár
a æ y ea io/ia k kk g
cweorþ stán
cw st

Sēo endebyrdnes þāra bōcstafa and þæt rīm bōcstafa ne sind ǣfre sēo ilce. In þǣm rūnlēoðe:

f u þ o r c ȝ w h n i j eo p x s t b e m l ŋ œ d a æ y io ea

þæt Thames scramasax hæfþ 28 bōcstafa, mid lȳtle ungelīcum endebyrde, and edhel missiendum:

f u þ o r c ȝ w h n i io eo p x s t b e ŋ d l m j a æ y ea

Sēo Ruthwell rōd hæfþ 31 bōcstafa, and she Vienna Codex hæfþ 28 bōcstafa ēac In þǣm Cotton Domitian A.ix gǣþ tō 33 bōcstafa, æfter þǣre stæflǣcunge geendebyrded þus

f u þ o r c ȝ w h n i j eo p x s t b e m l ŋ d œ a æ y ea io cw k st g

Þæt hæfþ þā fēower īehtan rūna cweorþ, stān, gār, and calc:

 • Rune-Cweorð.png cweorþ kw, wendung þǣre peorð-rūne
 • Rune-calc.png calc "chalice" k (hwonne twifealdod geīewed swā Rune-DoubleCalc.png kk)
 • Rune-Stan.png Rune-Stan2.png stān st
 • Rune-Gar.png gār "spere" g (ungelīc gōmanlǣhtum Rune-Gyfu.png ȝ)

Syndrige bōcstafas[adihtan | ādihtan fruman]


Rūna
Ieldra Fuþark: ᚠ f | ᚢ u | ᚦ þ | ᚨ a | ᚱ r | ᚲ k | ᚷ g | ᚹ w | ᚺ h | ᚾ n | ᛁ i | ᛃ j |ᛇ ï | ᛈ p | ᛉ z | ᛊ s |ᛏ t | ᛒ b | ᛖ e | ᛗ m | ᛚ l | ᛜ ŋ | ᛞ d | ᛟ o
Fuþorc | Giengra Futhark | Rūnlēoþ | Rūnstānas | Rūncræft