Fuþorc

Fram Wikipǣdian
Jump to navigation Jump to search
Ƿinstre healf þæs fōran blæde þǣre Frankes Cyste.

Se Englisca-Seaxisca (ēac, Englisc-Fresisc) Fuþorc is rūnisc stæfrǣƿ, geīeht of þǣm Ieldran Fuþarke of 24 tō betƿēonan 26 and 33 bōcstafum. Hē ƿæs geƿēne genotod of þǣre 5tan ielde forþ, beƿrāt Englisc and Eald Fresisc.

Þā rūna[adiht | adiht fruman]

Nōt: Þis geƿrit hæfþ syndrige bōcstafas.

Þæt Englisce rūnlēoþ (Cotton Otho B.x.165) hæfþ þā folgendan rūna, gegifen mid hira Unicodes græftum, hira namum, hira stæflǣcungum, and hira hƿæthƿegu geþōhtum sōnlicum ƿeorðum in IPA nōtunge, gif hīe ungelīce sind þonne þā stæflǣcunga:

 1. Rune-Feoh.png feoh f [f], [v]
 2. Rune-Ur.png ūr u
 3. Rune-Thorn.png þorn þ, ð [θ], [ð]
 4. Rune-Os.png ōs "mūþ" o
 5. Rune-Rad.png rād r
 6. Rune-Cen.png cēn "fæcele" c [k]
 7. Rune-Gyfu.png gifu ᵹ, ȝ [g], [j]
 8. Rune-Wynn.png ƿynn ƿ, w [w]
 9. Rune-Hægl.png hægl h
 10. Rune-Nyd.png nīed n
 11. Rune-Is.png īs i
 12. Rune-Ger.png gēar "gēar, hærfest" j
 13. Rune-Eoh.png ēoh "īƿ" eo
 14. Rune-Peorð.png peorþ p
 15. Rune-Eolh.png eolh "eolhsecg" x
 16. Rune-Sigel.png sigel "sunne" s [s], [z]
 17. Rune-Tir.png tīr "Mars" t
 18. Rune-Beorc.png beorc "birch" b
 19. Rune-Eh.png eoh "gūþhors" e
 20. Rune-Mann.png mann m
 21. Rune-Lagu.png lagu "se lagu" l
 22. Rune-Ing.png ing "Ing (hǣle)" ŋ
 23. Rune-Eðel.png eðel "hāmland" œ
 24. Rune-Dæg.png dæg d
 25. Rune-Ac.png āc a
 26. Rune-Æsc.png æsc "æsctrēoƿ" æ
 27. Rune-Yr.png ȳr y
 28. Rune-Ior.png ior "ǣl" ia, io
 29. Rune-Ear.png ēar "grund, eorþe" ea

Æfter þǣm ieldran Fuþarke, sind þā rūna gesett on fēoƿer rǣƿum, mid īecendlicum rūnum:

feoh ūr þorn ōs rād cēn gifu ƿynn
f u þ o r c g ƿ (w)
hægl nīed īs gēar īh peorþ eolh sigel
h n i j, ġ eo p x s
tīƿ beorc eoh mann lagu ing ēðel dæg
t b e m l ng œ/ē d
ác æsc ýr éar ior calc cealc gár
a æ y ea io/ia k kk g
cƿeorþ stán
cƿ,cw st

Sēo endebyrdnes þāra bōcstafa and þæt rīm bōcstafa ne sind ǣfre sēo ilce. In þǣm rūnlēoðe:

f u þ o r c ᵹ/ȝ ƿ h n i j eo p x s t b e m l ŋ œ d a æ y io ea

þæt Þames scramasax hæfþ 28 bōcstafa, mid lȳtle ungelīcum endebyrde, and edhel missiendum:

f u þ o r c ᵹ/ȝ ƿ h n i io eo p x s t b e ŋ d l m j a æ y ea

Sēo Ruþƿell rōd hæfþ 31 bōcstafa, and she Vienna Codex hæfþ 28 bōcstafa ēac In þǣm Cotton Domitian A.ix gǣþ tō 33 bōcstafa, æfter þǣre stæflǣcunge geendebyrded þus

f u þ o r c ᵹ/ȝ ƿ h n i j eo p x s t b e m l ŋ d œ a æ y ea io cƿ k st g

Þæt hæfþ þā fēoþer īehtan rūna cƿeorþ, stān, gār, and calc:

 • Rune-Cweorð.png cƿeorþ cƿ, kw, ƿendung þǣre peorð-rūne
 • Rune-calc.png calc "chalice" k (hƿonne tƿifealdod geīeƿed sƿā Rune-DoubleCalc.png kk)
 • Rune-Stan.png Rune-Stan2.png stān st
 • Rune-Gar.png gār "spere" g (ungelīc gōmanlǣhtum Rune-Gyfu.png ȝ)

Syndrige bōcstafas[adiht | adiht fruman]


Rūna
Ieldra Fuþark: ᚠ f | ᚢ u | ᚦ þ | ᚨ a | ᚱ r | ᚲ k | ᚷ g | ᚹ ƿ, w | ᚺ h | ᚾ n | ᛁ i | ᛃ j |ᛇ ï | ᛈ p | ᛉ z | ᛊ s |ᛏ t | ᛒ b | ᛖ e | ᛗ m | ᛚ l | ᛜ ŋ | ᛞ d | ᛟ o
Fuþorc | Giengra Futhark | Rūnlēoþ | Rūnstānas | Rūncræft