Christian I Dēna Cyning

Fram Wikipǣdian
Jump to navigation Jump to search
Christian I Cyning

Christian I Cyning ricsode on Dēnum of 1448 oþ his dēaþ in 1481. Ēac wǣs he Norrena Cyning of 1450 and ēac on Swēona Cyning of 1457 oþ 1464. In 1460 fang he to rīce in þǣm landum besūðen Denum þan he wæs Sillendes Heretoga (in þǣm Dēna rīce) and Eorl of Hōlstane (and æfter 1474 mid þǣm binaman Hōlstanes Heretoga) (in þǣm Hāligum Rōmāniscan Rīce). He wæs se forma Dēna Cyning of þǣm Oldenbyrig Hūs.