Ƿihtƿara

Fram Wikipǣdian
Ƿihtƿara
Suð Ænᵹlaland on 572 geare
Suð Ænᵹlaland on 572 geare

Folces gereord Ænᵹliſc
Heafodstol Cariſbruc


Ƿihtƿara ƿæron folce ænᵹelſeaxiſceſ Ænᵹlalandeſ mid ſine rice. Hie lifdon on Ƿihte ieᵹlande ⁊ ƿurdon oferƿunnen Ƿeſtſeaxum on 686 ᵹeare.

Æreſt rice ƿæſ ᵹehaten Uectiſ. Ƿeſtᵹoðaſ on 400-600 ᵹearum her ƿæron. Ƿihtƿariſc cyninᵹ Arƿald ƿæſ ᵹeſlæᵹen ƿeſtſeaxiſce cyninᵹe Cædƿallan on 686 ᵹeare.

Wiki letter w Þis gewrit is stycce. Þu most Wikipædie mid ætiecunge hire helpan.