Wæþ

Fram Wikipǣdian
Wæþ
Land Geāned Cynerīce
Mūþ Firth of Forth
Lengu 47 kilometre
Logo Wikimedia Commons Wæþ Commons

Ƿæþ is Bryttisc ēa, se flēoƿþ ēastƿeard to þǣm Norþsǣ. His ƿiell is in muntum Striuelinscīre.

Ƿæðmuða is brād ƿæter betƿēonum Loðene and Fif. On his norþhealf is Edinbyrig hyþ, Leþ. On his norþhealf is Roshyþ, norðerne hām þæs Cynelican Scipheres. Mænige byrig sindon on his ofera.