Tenochtitlan

Fram Wikipǣdian

Tenōchtitlan wæs an grēat burg in middel-Mexico. Sēo burg wæs gegrundweallian wiþ sē Mexica þēod in sē ġēar 1325. Tēnochtitlan wæs abreotan þurh sē Spēonisc cempas in sē ġēar 1521. Tōdæġe, hwæt wæs Tēnochtitlan is nū Mexicoburg.