Mōtung:Thomas Cranmer

Fram Wikipǣdian
Jump to navigation Jump to search

Getæl nīwra worda and earfoðra worda[adiht fruman]

DO NOT DELETE THIS SECTION
Note that in this list: "ȝ"=IPA "j", "ċ"=IPA "t͡ʃ", "sċ"=IPA "ʃ", and "ċȝ"=IPA "d͡ːʒ".
Note that etymologies or rationales for the Old English neologisms should be put after the Modern English translation in square brackets, like so:
  • fȳrƿǣpen (sn) - firearm, gun [calque of "firearm"]
Abbreviations used are: sm/sn/sf = strong masculine/neuter/feminine; wm/wn/wf = weak masculine/neuter/feminine; indecm/indecn/indecf = indeclinable masculine/neuter/feminine; w-dec. = w-declension; u-dec. = u declension; i-mut. = i-mutated; pl. = plural; aj = adjective; desc. = modifier for a noun (a "describer") other than an adjective; av = adverb; w1/w2/w3 = weak verb class; s1/s2/.../s7b = strong verb class.
  • Bōc (i-mut. sf) Ȝemǣnre Ȝebēde (desc.) - Book of Common Prayer
  • Cynelīċ (aj) Hēahness (sf) - Royal Supremacy
  • Ednīwung (sf) - the Reformation
  • Englisċ (aj) Ċiriċe (wf) - Church of England, Anglican Church
  • Forþtihtung (sf) and Hālsunggebēd (sf) - Exhortation and Litany
  • Hāliȝ (aj) Seld (sn) - Holy See
  • lārliċ (aj) - doctrinal
  • mæssliċ (aj) - liturgical
  • Rōmanisċ (aj) Ċirice (wf) - Roman Catholic Church