Hūnas

Fram Wikipǣdian
Gān tō: þurhfōr, sēcan
Ætla (be Eugene Delacroix)
Hunisc earmbeag

Hūnas wæron wīdgenge folc se wunede Middelasie and onswōg ēac Ēastern Europan and se Caucasus betwuh þæm 4. gearhund æfter Crīstes cymbe and þæm 6. gearhund. Be Europiscum ealdsecgan wæron hie of Syþþialande and hie wæron be forþspelle beēasten Volga þære ēa, þe hiera tocyme wæs in þære ilcan ylde þæs westerweardan forþcyme þāra Alanas, Scyþþiafolc. Be þæm geare 370 wæron Hūnas on þæm Volgastrande, and be 430 hæfdon hie gestaþoldon wīd rīce in Europan.

Mǣrost þāra Hūna Cyningas wæs Ætla se ricsode ofer eallum þǣm folce and wæs dryhten ēac ofer Germanie cyningum. Æfter his dēaþ tofeoll þæt mihtig rice and þā Hūncynn fromlād of Europan in þā ēasterne land.