Hēahstrǣt

Fram Wikipǣdian
Jump to navigation Jump to search

Hēahstrǣt is mægn ƿeg for fārende be lēodum betƿeonan burgum. Æfter þǣm 17e gēarhundrede, hēo ƿearþ sƿā hēahƿeg cūðan.[1]