Jump to content

Fucgi Beorg

Fram Wikipǣdian
Fugci Beorg ofer Sciōcgico Mere

Fucgī Beorg (富士山 Fujisan) is micel beorg on Iapane.

Þes dūn is on Honscū þǣm īegland, and is Iapanes hēasta beorg forþǣm þe stent his topp æt 12,389 fōtum.

Fucgi is fȳrbeorg and giet mōt he abyrstan sƿā sƿā dyde he in 1707.

Hit stent is 60 mīle Tōkyō be sūðƿesten, and of þǣre ceastre mōt man sēon þisne beorg.

Hit ƿæs geƿeorðed folde ierfe on 22 Sēremōnþe 2013.