Ǣghnōg

Fram Wikipǣdian
(Edlǣded of Eggnog)
Jump to navigation Jump to search
Ǣȝnōg.jpg

Ǣȝhnōg is sƿēt drinc meolce staþoles þe man macaþ mid meolce, rēame, sƿētstāne and bēatenum ǣġrum and þe man ġesyflaþ cinnamon and muscata. Hit mæġ ēac behabban līþ.

Ǣȝhnōg is folcliċ in American on ƿintertīde and on Ȝēole.