Ǣghnōg

Fram Wikipǣdian

Ǣȝhnōg is sƿēt drinc meolce staþoles þe man macaþ mid meolce, rēame, sƿētstāne and bēatenum ǣġrum and þe man ġesyflaþ cinnamon and muscata. Hit mæġ ēac behabban līþ.

Ǣȝhnōg is folcliċ in American on ƿintertīde and on Ȝēole.

Wiki letter w Þis gewrit is stycce. Þu most Wikipædie mid ætiecunge hire helpan.