Cuscan Rīce

Fram Wikipǣdian
Jump to navigation Jump to search

Se Cuscan Rīċe (c. 1e3e ȝēarhundred) ƿæs rīċe þæt in his grēatan tīde, ymbe 105250, leȝde of Tajikistan, tō Caspia sǣ, tō Afghanistan, tō Gandis dene.

Þes rīċe hæfþ se Cuscan folc of Yuezhi ȝemacod, þæt cōmon of tōdæȝes Xinjiang in Ċīnan, man þincþ hīe sind cynn tō þǣm Toharisc folc. Hīe hæfdon diplomatic contacts mid Rōme, Sassanisc Persea and Cīna, and for several centuries were at the center of exchange betƿēonum þǣm Ēaste and Ƿeste.

Hēah Cuscan ƿealdendas[adiht | adiht fruman]

Ūtƿeardliċan bendas[adiht | adiht fruman]