Crēca Cyning

Fram Wikipǣdian
Constantinus II Cyning
Ðæs Crēaciscan cyninga scild

Þa Crēca Cyningas ricsodon on Crēacum siððan ðæs þēodes sundorrīcehād of Turcfolce oþ 1974 þan sƿican ahƿearfon Contantinus II Cyning.

Þæs rīces forma cynecynn ƿæs þæt Ƿittelsbach Hūs and of þæm hūs cƿōm ān cyning, Oþon Cyning se ricsode of 1832 oþ 1862. Oþon ƿæs Bægƿara Æþeling and of þǣm rihtfædercynn Komneninga and þāra Lascarisinga, Constantinopolis Cāserna.

Oþon Cyning bar þone binaman Βασιλεύς τῆς Ἑλλάδος, se is 'Cyning of Crēaclande', forþæm þe þā Miclu Ānƿealdas forbādon þe he biþ be his naman cyning ofer eallum Crēcfolc se ƿunedon in þæm Turcrīce.

Æfter man adrāf Oþon Cyning of his cynedōm fang Georgius I Crēca Cyning to rīce in his stede and þærbhe staðoled he in þissum rīce þæt Glucksburg Hūs þæt abād oþ 1973. Æfter þā Crēacas afliemedon Constantinus II Cyning aræredon hie þā Crēacland Cyneƿīse.

Georgius I and his æftergengan bāren þone binaman Βασιλεύς τῶν Ἑλλήνων, se is 'Crēca Cyning.

Cyninglēasu Cyneƿīse ƿæs gestaþoled of 1924 to 1935 and in þæm geare fange Georgius II Crēca Cyning eft on his rīce.

Crēaca Cyningas (1832–1974)[adiht | adiht fruman]

Ƿittelsbachingas[adiht | adiht fruman]

Gelicness Scild Nama Cynedōm Cynnscipe
Oþon I
(Ὄθων Αʹ)
27 Þrimilcemōnaþ 1832 23 Ƿinterfylleþ 1862  • Gecoren sƿa Cyning for his rihtfædercynne þāra Constantinopolis Cāserena

Glucksburgingas[adiht | adiht fruman]

Gelicnes Scild Nama Cynedom Cynescipe
Georgius I
(Γεώργιος Αʹ)
30 Hrēþmōnaþ 1863 18 Hrēþmōnaþ 1913 Geceorren cyning
Constantine I
(Κωνσταντῖνος Αʹ)
18 Hrēþmōnaþ 1913 11 Sēremōnaþ 1917  • Son of George I
Alexander I
(Ἀλέξανδρος Αʹ)
11 Sēremōnaþ 1917 25 Ƿinterfylleþ 1920  • Son of Constantine I
Constantinus I
(Κωνσταντῖνος Αʹ)
19 Gēolmōnaþ 1920 27 Hāligmōnaþ 1922  • Georging
Georgius II
(Γεώργιος Βʹ)
27 Hāligmōnaþ 1922 25 Hrēþmōnaþ 1924  • Constantining; Alexandres I brōdor
• Sēo Ōðru Crēacisce Cyneƿīse (1924–1935) •
George II
(Γεώργιος Βʹ)
3 Blōtmōnaþ 1935 30 Ēastermōnaþ 1941  • Constantining; Alexandres I brōdor
Crēacisc Rīce (1941–1944) •
Georgius II
(Γεώργιος Βʹ)
12 Ƿinterfylleþ 1944 1 Ēastermōnaþ 1947  • Constantining; Alexandres I brōdor
Paul I
(Παῦλος Aʹ)
1 Ēastermōnaþ 1947 6 Hrēþmōnaþ 1964  • Constantining
Constantine II
(Κωνσταντῖνος Βʹ)
6 Hrēþmōnaþ 1964 13 Gēolmōnaþ 1967
(on ƿræce)
1 Sēremōnaþ 1973
(ahƿearfen)
 • Pauling

Sēoh ēac[adiht | adiht fruman]

Wikimedia Commons hæfþ māran gemyndþrǣdas sibb mid:
Crēca Cyningas

Frūman[adiht | adiht fruman]