Cænugeardisc Rus

Fram Wikipǣdian
Cænuᵹeardiſc Ruſ
рѹс̕скаѧ землѧ
Ruſ on 1015-1113 ᵹearum
Ruſ on 1015-1113 ᵹearum

Folces gereord Ealdruſſiſc
Heafodstol Cænuᵹeard
Logo Wikimedia Commons Cænuᵹeardiſc Ruſ Commons


Cænuᵹeardiſc Ruſ ƿæſ rice on Norðeaſternan Europan on 862-1240 ᵹearum.

Stær[adiht | adiht fruman]

Ruſaſ ƿæron eaſtƿinediſcre þeode on landum Ucræᵹnan, RuſſlandeſHƿitruſſlandeſ.

On 862 ᵹeare ƿicinᵹ Ruric ƿæſ ᵹelaðod ricſian ruſum on Nofᵹorode. He arærde cynn ᵹericſod 750 ᵹearaſ. He ſƿealt on 879 ᵹeare. Æfter ricſode Oleᵹ þe on 882 ᵹeare ᵹefenᵹ Smolenſc, LubecCænuᵹeard. Cænuᵹeard ƿearð heafodſtole ⁊ þæt rice ƿearð ᵹehatten Cænuᵹeardiſce Ruſe. He æfter ſpediᵹe ƿaᵹ mid Eaſtromana rice. Oþer ƿeald Iᵹor ricſode fram 912 oð 945 ᵹeare. Oþer cƿen Olᵹa ƿæſ ƿraðre for ſleᵹe hire ƿereſ. Oþer ƿeald ƿæſ Sfiatoſlaf (960-972). Æfter him ƿæſ inᵹeƿinn. Ƿladimir Sfiatoſlalofic ofercƿom. On 988 ᵹeare Ruſ ƿearð ᵹefulƿod eaſtromaniſce. Æfter him oþer inᵹeƿinn ᵹelamp. Yaroſlaf Mydriᵹ ofercƿom. Hiſ rice (1019-1054) ƿæſ micellicoſt on ſtære Ruſeſ. Æboc hatte Prafda Ruſcaia ætieƿde. Æfter hiſ deað Ruſ ƿæſ todæled betƿeonum þrim broþrum. Ruſaſ ƿiᵹon mid Poloftſum. An rice ƿearð todæled a to feore. Ƿladimir Monomah þe oð 1125 ᵹeare ƿearð ſiðmeſte ſtranᵹan ƿealde Ruſeſ. On 1237 Monᵹola rice inſƿeoᵹ on Ruſe. Þæt ƿæſ ende Ruſeſ.