Brū

Fram Wikipǣdian
Ēage mid brūn

Brūn sind þā hǣr þā weaxaþ be þǣm riman þæs brǣwes. Brūn beorgaþ þā ēagan wiþ dūst and dōþ gelīc wangbearde on catte oþþe mȳs, for þȳ hīe fēlaþ þǣr mann hrīnþ hīe, þe warnaþ þætte āht, tō bȳsne dūst, is nēah þǣm ēagan.