Jump to content

Angelfresisca sprǣca

Fram Wikipǣdian

Angelfrīsc is cynn Ƿestþēodisca sprǣca, beinnaþ Englisc, Nīƿenglisc, and Fresisc/Frīsc.

Bisen[adiht | adiht fruman]

Sprǣc|Numeral 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Englisc ān tƿegen
tƿā
þrīe
þrēo
fēoƿer fīf siex seofon eahta nigon tīen
Nīwenglisc one two three four five six seven eight nine ten
Scyttisc ane
yae
twa thrie fower five sax
sex
seiven aicht
aucht
nyne
neen
ten
Ƿestfrīsc ien twa trije fjouwer fiif seis sân acht njoggen tsien
Ēastfrīsc (Sæterfrīsc) een
aan
two
twäin
tjo
träi
fjauer fieuw säks soogen oachte njuugen tjoon
Norþfrīsc (Mooring) iinj
ån
tou
tuu
trii
tra
fjouer fiiw seeks soowen oocht nüügen tiin