Ι

Fram Wikipǣdian
Ι
Micel geog Ι
Lȳtel geog ι
Unicode Ι: U+0399
ι: U+03B9

Iota is se nigonþe bocstæf þæs Creciscan stæfræwes. He stent for þæm swēge [i] oðþe [i:], and þes stæf if frumcyn for I, Læden bocstæf.

Se Crecisca stæfrōf
Α/αΒ/βΓ/γΔ/δΕ/εΖ/ζΗ/ηΘ/θΙ/ιΚ/κΛ/λΜ/μΝ/νΞ/ξΟ/οΠ/πΡ/ρΣ/σΤ/τΥ/υΦ/φΧ/χΨ/ψΩ/ω