Wīnland

Fram Wikipǣdian
Jump to navigation Jump to search
Ƿīnland ƿāfung.

Ƿīnland is land in Norþamerican þe ƿæs be þǣm Norþmenn Leif Ericsuna namod, ymb þæt 1000. gēar.