Sculdorscēotend

Fram Wikipǣdian
(Edlǣded of Sculdorscēota)
Jump to navigation Jump to search
Gewendfurhscēota, þe is sculdorscēotend

Sculdorscēotend is fȳrwǣpen þe man hielt on sculdore (fȳrwǣpen þe man hielt synderlīce mid handa hātte handscēotend). Man hāteþ swilc fȳrwǣpnu swilce hægelscēotendas and gewendfurhscēotandas sculdorscēotendas