Toscead betweox fadungum "Crēca Cyning"

Jump to navigation Jump to search
ly
nis nǣngu scortness þǣre adihtunge
lyNo edit summary
[[Ymele:King Constantine.jpg|right|thumb|200px|Constantinus II Cyning]]
[[Ymele:Royal Coat of Arms of Greece.svg|right|thumb|200px|Ðæs Crēaciscan cyninga scild]]
Se '''Crēca Cyningas''' ricsodon on [[Grēcland|Crēacum]] siððan ðæs þēodes sundorrīcehād of [[Oþomanisce Rīce|Turcfolce]] oþ 1974 þan swicansƿican ahwearfonahƿearfon [[Contantinus II Crēca Cyning|Contantinus II Cyning]].
 
Þæs rīces forma cynecynn wæsƿæs þæt [[Wittelsbachingas|WittelsbachǷittelsbach Hūs]] and of þæm hūs cwōmcƿōm ān cyning, [[Oþon Crēaca Cyning|Oþon Cyning]] se ricsode of 1832 oþ 1862. Oþon wæsƿæs [[Bægware|BægwaraBægƿara]] Æþeling and of þǣm rihtfædercynn [[Komneningas|Komneninga]] and þāra [[Lascarisingas|Lascarisinga]], Constantinopolis Cāserna.
 
Oþon Cyning bar þone binaman ''Βασιλεύς τῆς Ἑλλάδος'', se is 'Cyning of Crēaclande', forþæm þe þā Miclu ĀnwealdasĀnƿealdas forbādon þe he biþ be his naman cyning ofer eallum Crēcfolc se wunedonƿunedon in þæm Turcrīce.
 
Æfter man adrāf Oþon Cyning of his cynedōm fang Georgius I Crēca Cyning to rīce in his stede and þærbhe staðoled he in þissum rīce þæt [[Glucksburgingas|Glucksburg Hūs]] þæt abād oþ 1973. Æfter þā Crēacas afliemedon Constantinus II Cyning aræredon hie þā Crēacland CynewīseCyneƿīse.
 
[[Georgius I Crēca Cyning|Georgius I]] and his æftergengan bāren þone binaman ''Βασιλεύς τῶν Ἑλλήνων'', se is 'Crēca Cyning.
 
Cyninglēasu CynewīseCyneƿīse wæsƿæs gestaþoled of 1924 to 1935 and in þæm geare fange [[Georgius II Crēca Cyning]] eft on his rīce.
 
==Crēaca Cyningas (1832–1974)==

Þurhfore getæl