Ǣht

Fram Wikipǣdian
Jump to navigation Jump to search

Ǣht getācnaþ þā þing gemǣnelīce oncnāƿen sƿā geāgen sumes mannes oþþe sumre gaderunge, þe hæfþ syndrigu riht.


Wiki letter w Þis geƿrit is stycce. Þū mōst Ƿikipǣdie mid ætīecunge hire helpan.